การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในปี พ.ศ. 2568 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึง ขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร
ตัวชี้วัด

1 ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและความหนาแน่นของขยะพลาสติกในทะเล/ตร.กม.


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน